Tous les articles par GFEN Lyonnais

Manifeste rédigé en serbe

Koje su savremene utopije?
Novo obrazovanje
Jednakost
Emancipacija
Zajedničko delovanje
TNP Vilerban

 

Proglas
sačinjen na Kongresu Novog  obrazovanja
Obrazovanje-Jednakost-Emancipacija
Naše savremene utopije

http://www.gfenlyonnais.fr/?cat=9

Pred nama je izbor

Da li mi, društveni akteri, prosvetni radnici i stvaraoci želimo da i dalje postoji školski sistem koji tako često, i kod dece i kod odraslih, uništava ličnost i inteligenciju? Da li želimo da održavamo nepromenjenu pedagošku praksu, istovetne nastavne sadržaje, evaluaciju-selekciju nasleđenu iz ranijih vremena? Ne. Utopijsko stanovište je kamen temeljac našeg prodloga za školu i obrazovanje 2017. godine.

Pedagogija je osuđena na utopiju

Polaganje nade i verovanje u budućnost nisu vrlina, već izraz društvene inteligencije i hrabrosti. Prihvatati tuđe mišljenje, obuzdavati nasilje, negovati empatiju, stvarati prostor za zajedničko razmišljanje i delovanje, biti oprezan sa rečima i njihovom upotrebom, stvarati individualnost u kolektivu, raspravljati – to su ideje vodilje našeg angažovanja.

Bez škole koja svakom detetu i odraslom u našim zemljama daje mogućnost i slobodu da izgrade zajedničku i dostojanstvenu budućnosti – bez škole koja pokušava da se istinski transformiše – nikakav trajni izlaz nije moguć u političkom i humanom smislu. Borba nije laka, ali je uveliko započeta. Mnoge aktivnosti u Francuskoj i u svetu to potvrđuju.

Čovečanstvo je JEDNO. Njegova različitost je njegovo bogatstvo. Naša obrazovna i građanska aktivnost mora se rukovoditi sloganom Svi su sposobni.

Činjenično stanje

Sve je rečeno, ali ništa nije učinjeno

Protivrečni zadaci

Mi smo nasledili jedan prećutni društveni sporazum, koji školi dodeljuje dvostruku ulogu:
– da vaspitava i obrazuje svu decu;
– da istovremeno organizuje društvo tako što vrši selekciju iste te dece.

Mi, prosvetni radnici, dovedeni smo u šizofreno stanje. Ono nas sprečava da obavljamo svoju vaspitnu misiju. To stanje, koje potvrđuju istraživanja u obrazovanju, istrajava zahvaljujući načinu rada koji se ustalio u školi.

Škola je postala institucija kojoj je, paradoksalno, potreban neuspeh da bi funkcionisala. Kvalifikacija i diskvalifikacija su spojene kao dve strane medalje. Bez diskvalifikacije jednih nema kvalifikacije drugih.

Škola stvara probleme, a onda osmišljava i razvija razne mehanizme kojima se bori protiv njih; ali ti mehanizmi su neefikasni, a problemi koje škola treba da otkolini i dalje postoje. Jer je novim zanimanjima koja žive od otklanjanja problema potreban neuspeh da bi opstajala. Tako se stvara začarani krug.

Prikrivena suština

Tako se unutar školskih zidova “tajno odigrava” jedan društveni proces, istovremeno suštinski važan i sramotan: rana selekcija onih kojima će biti uskraćeni “visoki položaji u društvu”. To razvrstavanje se prihvata jer izgleda legitimno.

Legitimnost pod znakom pitanja

Tu legitimnost, u društvenom i pedagoškom smislu, stvara sâmo ponašanje neuspešne dece: ona vrlo rano usvajaju subjektivno uverenje da su odgovorna za to što su im uskraćene neke ugledne škole, smerovi ili odeljenja. Tom prebacivanju odgovornosti sve više su skloni i roditelji.

Škola uspešno obavlja svoj zadatak: ona tera učenike i njihove roditelje da u krajnjoj liniji prihvate na sebe neuspeh koji proizvodi škola. Ali niko od aktera nije svestan te pojave. Učenički roditelji imaju puno poverenje u obećanja koja im daje škola.

Sloboda, bratstvo, jednakost, vrednosti koje ističe škola, okrenute su naopačke selekcijom koja se opravdava tobožnjim obrazovnim značajem: “potreba za ocenjivanjem”, “opravdanost takmičenja”, kažnjavanje. Ovi argumenti, u stvari, pojačavaju društvenu segregaciju tako što uspustavljaju hijerarhiju među znanjima, kulturama i osobama.

Boriti se

Nemoguće je boriti se protiv programiranog neuspeha ugrađenog u školski sistem. Razni vidovi školske prakse služe tom zastranjivanju zato što su u skladu sa onim što nalaže institucija. Tom vrtlogu segregacije uspešno se odupiru same retki aktivisti. Neposlušnost je stoga neizbežna.

Ipak postoje pedagoški postupci koji se ne zasnivaju na selekciji i odeljenja u kojima se ne dosađuje! Gde škola nije “mučenje”! Gde se uči i podučava sa zadovoljstvom. Ali pošto uspeh takvih postupaka može da ugrozi sistem, on sam ne može da ih vrednuje i još manje da ih uključi u sebe. Takva dragocena iskustva ostaju isuviše marginalizovana da bi se šire rasprostranila.

Postoje i pedagoški pokreti koji pokazuju kako bi izgledala škola bez isključivanja i čak teorijski zasnivajuju svoje iskustvo, ali se iz istih razloga njihov uspeh sistematski obezvređuje, a njihovi stavovi se pobijaju, opovrgavaju i iskrivljuju. Kao i svako iskustvo koje može da ugrozi sistem. Osim toga, obrazovanje nastavnika ne organizuje se tako da oni postanu pedagozi, prakričari-istraživači čije se društveno angažovanje sastoji u tome što predlažu “praktične teorije” za obrazovanje u skladu sa potrebama svog radnog mesta. To školu lišava dragocenih modela dobro osmišljene vaspitne delatnosti.

Sa stanovišta demokratije, hitno je potrebno preispitati dosadašnju školsku praksu, inače će javna škola kao takva nestati.

Razgraditi sadašnjost, osmisliti budućnost

Razumeti i protumačiti
da bi se moglo predložiti

Škola se teško oslobađa shvatanja koja su preovladavala ranije, a preovladavaju i danas u našem društvu nejednakosti: eksploatacija čoveka od strane čoveka, porobljavanje, prinudne migracije, razni oblici autoritarnosti, sukobi, ratovi i kolonijalizacija, seksizam, rasizam, etničko razdvajanje, odbijanje istorijskog pluralizma, strah od “drugog”.

Odvažiti se na utopiju predstavlja neophodan uslov za konstrukciju i rekonstrukciju planetarnog društva oslobođenog zabluda iz prošlosti. I to najpre u školi, gde upravo treba preispitivati ona uverenja, stavove i verovanja koji opterećuju budućnost mladih, i zameniti ih predlozima koji imaju veću emancipatorsku vrednost.

 

Naše utopije u vezi sa uvreženim shvatanjima i stavovima :

–  Uverenje da je nemoguće izbeći isključivanje, diskriminaciju i nasilje koji vladaju u institucijama Republike. Mi se, naprotiv, zalažemo za to da se stvore uslovi za mešanje kultura, za “kreolizaciju”, kako bi se kroz ljudske priče i pokretljivost pojavila nova dela, novi ideali i novi odnosi. Ponovo povezati istorijske niti i zajednički stvarati budućnost koju ćemo deliti.

Dete koje se smatra slabim, lošim, koje treba korigovati i uspraviti, koje je nerazborito i sklono lenjosti, a koje mogu da usprave jedino autoritet, kažnjavanje i “nulta tolerancija”. Neophodno je promeniti takvo shvatanje deteta, kao i odnos prema školi, učenju i kulturi; omogućiti da se humanističke vrednosti prenose istovremeno sa znanjem; demokratski raditi sa građanima bilo koje kulture bez obzira na njihov identitet, bez izopštavanja, bez uspostavljanja hijerarhije.

–  Bratstvo se meša sa sažaljenjem, što podstiče i održava pomoć “defavorizovanima” i na taj način pojačava nejednakost i čini je legitimnom. Naprotiv, solidarnošću svih aktera angažovanih u učenju može se izgraditi bratstvo, čije stvaranje sprečavaju formalne i neformalne lekcije koje se neprestano dele.

“Jednake šanse” koje navodno garantuje škola jesu društvena laž. One učvršćuju nepravedni sistem razvijajući osečanje da svako “zaslužuje” svoju sudbinu. One sprečavaju da se neko žali ili da nešto zahteva, pošto je već “učinjeno sve” da bi se svima dala šansa da uspeju! Ta obmana zasniva se na postavci da se uspeh jednih i neuspeh drugih objašnjava urođenim “darom” ili pak ličnom zaslugom.

Mi tvrdimo da takve predstave proističu iz pogrešnog shvatanja razvoja i učenja. I iz činjenice da je teško priznati da se uspeh i neuspeh izgrađuju u društvu. Zbog toga je hitno potrebno da zajedno kritički analiziramo mehanizme društvene diferencijacije i hijerarhizacije; da razumemo i objasnimo nasilje rasprostranjeno u školi i u svim drugim institucijama, a koje pogoduje održavanju nejednakosti.

– Prenošenja znanja sa razumevanjem: to shvatanje primorava učitelje da budu dovoljno umešni da popune prostor koji deli onoga ko ne zna od znanja koja treba da dostigne; to shvatanje opravdava i pojačava nejednakost shvaćenu kao nešto što je dato samo po sebi; posledica je to što potčinjeni odustaju od znanja za koja misle da su im nedostupna.

Naprotiv, treba se uzdati u istraživanje i pedagošku inventivnost da bi se izgradilo bratstvo iz koga će se roditi emancipacija; u uzajamno razumevanje između učenika i ostalih aktera u školi; u solidarnost u učenju; u sposobnosti nastavnika da sprovedu planove koji omogućuju svima da uspeju zajedno.

– “Lepo ponašanje” kao novi vid normiranja. Ono ima za cilj da svakoga usaglasi sa slikom idealizovanog učenika, koji je “po prirodi” tačan, revnostan i vredan, koji svojevoljno učestvuje u životu škole i koji je “srećom” potpuno lišen kritičkog duha!

Nasuprot tome, mi želimo da stvorimo prostor za mišljenje i delatnost gde upitanost izaziva čuđenje, znatiželju i zadovoljstvo u zajedničkom učenju. Potraga za smislom je pokretač svakog vida učenja i put ka sticanju individualne i kolektivne emancipacije.

–  Uverenje da je takmičenje izvor motivacije, da podstiče učenje, da opravdava napore i žrtve, tako što razdvajaja zadovoljstvo i rad.

Izbegavajući bilo kakvo ukalupljivanje, mi želimo da kroz saradnju ujedinimo zadovoljstvo i rad, da podstičemo otkrivanje, da uvažavamo svačije iskustvo, da negujemo empatiju.

–  Sistem selekcije koji aktivnost učenika usmerava ka dobijanju dobrih ocena, a ne ka sticanju i utvrđivanju znanja; on tako stvara konkurenciju među učenicima i dovodi u ćorsokak kako učenike iz najširih narodnih slojeva, tako i samu demokratiju.

Preko je potrebno da najzad razdvojimo kontrolu i evaluaciju. Da evaluaciju počnemo da shvatamo kao nešto čime se osmišljava delatnost, i to na osnovu analize pređenog puta i puta koji tek treba preći; da probudimo kritički duh; da osmislimo nastavne situacije koje nastavnicima i učenicima omogućuju da osete koliko je rad važan za učenje, i to rad koji se obavlja u klimi poverenja i bez straha od osude; da cenimo i vrednujemo napor učenika.

Sada kada smo stekli svest i uverenja, potrebno je da činjenično stanje i svoje predloge pretvorimo u dela.

 

Težnje škole

S utopije na delo

Potrebna nam je ambiciozna škola, koja sve učenika smatra inteligentnim i jednakim.

Škola koja se zasniva na razboritosti i realističnosti: koja se poziva na razboritost nasuprot trenutnoj ljudskoj zbrci i na realističan odnos prema stečenim znanjima i iskustvima. Da bi se postigao uspeh, treba se osloniti na to što je postignuto, kao i na energiju koje se već ispoljava i samo želi da bude dodatno upotrebljena u toj zajedničkoj utopiji, i u oblasti učenja i u oblasti obrazovanja građana.

Škola koja ohrabruje i podstiče znatiželju, čuđenje, duhovitost, neobične događaje, nepredvidljive susrete, stvaranje, intelektualno previranje, nered koji dovodi do novih otkrića, koji daje sigurnost da se prevaziđe strah, da se prihvate nejasnoće i neizvesnost pre nego dogme; da se neprestano podstiče želja za učenjem, da se postavljaju vlastita pitanja i da se ona suočavaju sa tuđim pitanjima, da se odoli svakoj vrsti uticaja.

Škola koja postavlja izazove, probleme koje treba rešiti, teškoće koje treba prevazići: to zahteva da osoba pokrene svoju energiju, inteligenciju i ljudskost, jer tada napor obećava da će se vrata otvoriti, da će se postići nenadani uspeh, da će se znanje unaprediti, da će se steći nove veštine, da će se doživeti neočekivane pustolovine, da će se dostići emancipacija.

Škola koja ne uspostavlja hijerarhiju između nastavnih predmeta, koja odbija podelu na manuelno i intelektualno i koja, naprotiv, u svakoj nastavnoj situaciji ume da iskoristi delovanje ljudskog mišljenja. Škola koja ne nudi sterilna znanja u ime navodne nepristrasnosti, već učenicima osvetljava polemičnu prirodu svakog raskoraka u znanju i mišljenju.

Škola u kojoj se znanje deli sa drugima, u kojoj se sa radošću uči i stvara zajedno, u kojoj se hrabro kroči putevima kojima su išli naši prethodnici i učestvuje u onome što predstoji, a to je zajednička izgradnja i oblikovanje sveta.

Škola u kojoj su svi sposobni, škola koja teži tome da svako postigne najviše što može zahvaljujući saradnji, uzajamnom pomaganju i visokim ciljevima. Škola jednakosti na delu, a ne na rečima.

Naša je odgovornost da izgradimo takvu ambicioznu školu koja sve učenike smatra inteligentnim i jednakim.

PRVIH 100 POTPISNIKA

Manifeste écrit en russe

Манифест

                Образование-Равенство-Эмансипация
                  Наши утопии для сегодняшнего дня

Текст Коллоквиума Французской группы Нового Образования  (GFEN) –  Группы Нового Образования франкоязычной Швейцарии  (GREN)

Сейчас время выбора

Мы, работники социальной сферы, образования, творцы, хотим ли мы увековечить школьную систему,
так часто разрушительную для разума, равно как и для личности, как взрослых, так и детей. Хотим ли мы оставить в прежнем состоянии неизменные педагогические практики, содержание преподавания незыблемым, оценку-отбор, унаследованную от других времен? Нет. Измерение утопии  является краеугольным камнем предложений для Школы и воспитания, которые мы делаем в 2017 году.

Педагог обречен на утопию

Лелеять надежду, верить в будущее не является делом добродетели, но делом социального видения и смелости. Сместить центр нашего внимания, остановить насилие, развивать эмпатию, создавать пространство для мысли и совместного действия, быть предельно внимательным к словам и их применению, конструировать индивидуальное в лоне коллективного, спорить – все это является причиной нашего действия.

Без школы, которая позволяет и дает возможность всем детям и взрослым наших стран конструировать общее и достойное будущее – без школы, которая действительно ищет способы себя трансформировать – никакой надежный выход из сложившегося положения ни политически, ни человечески не возможен. Это не легкое дело, но оно уже во многом начато. Об этом свидетельствуют многочисленные практики  во Франции и в других странах мира.

Человечество едино. Его разнообразие – это его богатство. Девиз Все способные должен указывать путь нашему образовательному и гражданскому действию.                                     

                                               Констатируем
                                                                     Все сказано, но ничего не сделано

Парадоксальные предписания
Мы являемся наследниками подразумеваемого социального контракта. Он сообщает Школе двойную миссию:
– обучать и просвещать всех детей.
– организовывать в то же самое время общество, сортируя этих же детей.

Мы, работники школы, страдаем от этой шизофрении. Она мешает нам осуществлять нашу образовательную миссию. Подтверждаемая исследованиями в сфере образования эта ситуация продолжает сохраняться в силу школьных обычаев.

Школа превратилась в институцию, которая для своего функционирования парадоксальным образом нуждается в неудаче. Квалификация и дисквалификация  связаны между собой как две стороны  одной монеты. Без дисквалификации одних нет квалификации других.

Школа изобрела  и все больше и больше  развивает многочисленные методы и средства лечения тех недугов, которые сама же и порождает, но они остаются не эффективными, и болезненное состояние, которое она, как предполагается, должна устранять, ухудшается. Поскольку те новые профессии, которые живут благодаря этим методам лечения недугов, в свою очередь также нуждаются в неудаче для того, чтобы продолжать свое существование. Налицо порочный круг.

Главная цель игры скрыта

Таким образом, в школьных стенах разыгрывается эта социальная «игра» столь же основная сколь и неприглядная: ранний отбор тех, кто впоследствии будут отстранены от «хороших социальных позиций». Этот отбор допускается, поскольку он кажется легитимным.

Легитимность под вопросом

Эта легитимность конструируется социально и педагогически самим процессом школьных неудач детей, которые очень рано проникаются субъективным убеждением, что они сами ответственны за свое исключение из определенных классов, престижных слоев или школ. Этот перенос ответственности отныне завоевал на свою сторону многих родителей учеников. Таким образом, школа преуспевает в этом сложном  деле: сделать так, чтобы школьная неудача, которую она производит, была бы in fine  принята на себя самими учениками и их родителями. Но никто из действующих лиц не осознает этого. Родители учеников выражают полное доверие к обещаниям, которые дает Школа.

Свобода, равенство, братство 

Эти ценности, провозглашаемые Школой, поруганы отбором, маскирующем себя с помощью якобы воспитательных аргументов: «необходимость отметок», «обоснованность конкуренции», необходимость наказания. Эти аргументы в реальности усиливают социальную сегрегацию иерархизируя  знания, культуры и человеческие существа.

Бороться

Нельзя бороться против запрограммированной школьной неудачи, внутренне присущей Школе. Многочисленные школьные практики, поскольку они соответствуют тому, за что ратует институция, служат этим девиациям. Лишь очень редким борцам удается противостоять этому сегрегационному водовороту. Таким образом, неповиновение неизбежно. Тем не менее, существуют неселективные практики и классы, где не скучают! Где нет «школьной тошноты»! Где налицо удовольствие учить и учиться. Но их успех способен лишь обрушить систему, поэтому она не может их оценить  и тем более интегрировать. Этот отрадный опыт остается, таким образом, слишком маргинальным и не может быть широко распространен.                   По тем же самым причинам исследования, проводимые педагогическими движениями, пробующими на практике школу без исключений и теоретически осмысляющими свой опыт, их успехи систематически обесцениваются, их слова перенимаются, искажаются и извращаются. Как и любой опыт, который слишком потрясает систему. Не существует также и подготовки учителей, которая была бы подготовкой педагогов, этих социально обеспокоенных практикующих исследователей, предлагающих «практические теории» образования», которые соответствовали бы потребностям их места работы. И это лишает школу ценных моделей осмысленного образовательного действия.

Настоятельно необходимо с точки зрения демократии переосмыслить существующий социальный контракт, если мы не хотим позволить исчезнуть самой общеобразовательной Школе.

Деконструировать настоящее, изобрести будущее

Понять и расшифровать, чтобы быть способными предлагать

Школа с трудом освобождается от концепций, которые превалировали и еще превалируют в наших современных обществах неравенства: таких как эксплуатация человека человеком, рабство, вынужденные миграции, авторитаризмы всех мастей, конфликты, войны и колонизации, сексизм, расизм, этнические проблемы, отказ от множественности Историй, страх «другого».

Отважиться на утопию  –  есть необходимое условие  конструкции и реконструкции планетарного общества, свободного и эмансипированного от заблуждений прошлого. И, прежде всего, в Школе, где речь идет о том, чтобы порвать с уверенностью в правильности привычных практик, с мнениями и верованиями, которые тяжело давят на будущее молодых людей, и заменить их более эмансипирующими предложениями.

Наши утопии перед лицом суровых концепций и аргументов жизни:

Вера в то, что невозможно избежать исключения, дискриминации и насилия, царящих внутри самой системы институтов Республики.                   Мы делаем ставку на то, чтобы создать условия для смешения  культур, для «креолизации», с тем, чтобы способствовать появлению, посредством рассказов о жизни и истории человеческих перемещений, новых форм производства (произведений искусства, повествований и отношений). Связать, таким образом, нити истории и совместно сконструировать общее будущее.                                                                                                                                 – Ребенок, понимаемый как существо слабое, плохое и нуждающееся в избавлении от недостатков и исправлении, склонное к лени, неспособное к суждениям и которое лишь строгая власть, наказания и «нулевая толерантность» способны образумить.                                                     Необходимо изменить эту концепцию ребенка, наше отношение к школе, к обучению, к культуре; позволить, чтобы гуманистические ценности передавались одновременно с самим знанием; демократически работать с гражданами всех культур без оглядки на их идентификацию, территориальное происхождение, без иерархизации.                                       

Братство, которое путают с состраданием, высоко ценящим помощь и поддержку «менее удачливым», что, таким образом, лишь усиливает и легитимирует различные виды неравенства.                                           Напротив, лишь в солидарности между всеми действующими лицами, занятыми, в процессе обучения, может возникнуть братство, рождению которого мешают беспрерывные уроки формальной или неформальной морали.                                                                                                                    «Равенство возможностей» якобы гарантированное Школой, является социальной ложью. Это заблуждение усиливает несправедливую систему, поддерживая в каждом чувство, что он заслуживает свою участь. Оно препятствует тому, чтобы жаловались или чтобы требовали, поскольку «все было сделано» чтобы дать всем шанс на успех! Эта мистификация базируется на постулате, что успех одних и неуспех других объясняются «дарованием», полученным  или нет при рождении, или личными заслугами.                         Мы утверждаем, что эти представления проистекают из ошибочной концепции развития и обучения. И из трудности признать, что успех и неуспех являются социальными конструктами. 

Отсюда неотложность задачи совместного критического анализа  механизмов дифференциации и социальной иерархизации; (заставить) понять, что в школе работает классовое насилие, также как и во всех институтах, которые способствуют воспроизведению неравенства.                       – Объяснительная концепция передачи знаний, которая вверяет разуму учителя заботу о том, чтобы заполнить пространство, отделяющее невежественного от знания;  она узаконивает и усиливает неравенство, воспринимаемое как очевидность; она приводит к тому, что  ученики, находящиеся в подчиненном положении, пасуют перед лицом знаний, которые они, таким образом, считают для себя недостижимыми.             Напротив, нам надо делать ставку на исследование и педагогическую изобретательность с тем, чтобы создать производящее эмансипацию братство; ставку на коллективный разум и взаимопонимание между учащимися и всеми действующими лицами Школы; на солидарность в самом сердце образовательного действия; на способность преподавателей  создать условия, позволяющие каждому достичь успеха совместно с другими.               – Концепция  «savoirtre » (знание того каким правильно быть), новая «одежка» нормализации. Она уподобляет учащегося идеализированному ученику, «прирожденно» пунктуальному, прилежному, вовлеченному, спонтанно участвующему в жизни учреждения и «случайно» лишенного всякого духа критики!                                                                                            Напротив, мы хотим создать пространство мысли и действия, где постановка вопросов вызывает появление удивления, любопытства, удовольствия от совместного познания. Конструкция смысла является мотором любого обучения и вектором индивидуальной и коллективной эмансипации.                – Убеждение в том, что соперничество является источником мотивации, что оно побуждает к обучению, что оно оправдывает усилия и жертвы, разделяя удовольствие и работу. Далекие от любого «форматирования»  мы хотим  посредством сотрудничества объединить удовольствие и работу, способствовать открытиям, принимать во внимание опыт каждого, культивировать эмпатию.                                                                                                   – Система отбора, которая ориентируя действия учащихся в направлении получения хороших отметок, а не в направлении  приобретения и упрочения знаний, помещает их в состояние конкуренции и заводит в тупик как учеников, выходцев из наиболее простых слоев общества, так и саму демократию.                                                                                                            Настоятельно необходимо наконец-то начать различать контроль и оценку. Переосмыслить оценку, как конструкцию смысла, отталкиваясь от анализа уже пройденных путей и тех, что еще предстоит пройти; пробуждать дух критики; создавать образовательные ситуации, которые позволяли бы преподавателям, родителям и ученикам чувствовать власть над образовательным процессом, осуществляемым в обстановке доверия и без страха высказать суждение; признавать и ценить усилия учащихся.

Ныне срочно необходимо, в силу осознания всего этого и этих убеждений, преобразовать в действия то, что мы констатируем и предлагаем.

                      О том, какой мы хотим  видеть Школу   

                                                                Об утопии, воплощенной в действиях

Всем нам нужна Школа, школа высоких устремлений, школа разума и равенства.

Школа разумного и школа реализма, призыв к разуму перед лицом современного человеческого беспорядка, призыв к реализму перед лицом знаний и практик, на которые следует опираться, чтобы достичь этого. Благодаря силам, которые уже себя проявляют и не требуют ничего, кроме того, чтобы еще больше включиться в воплощение этой общей утопии, как в плане образовательном, так и в плане производства гражданственности.

Школа,  которая поощряет и воплощает любопытство, удивление, юмор, необычное, непредусмотренные встречи, созидание, интеллектуальные столкновения, потрясения производящие новые открытия, обеспечивает защищенность и преодоление страха, принимает еще не ясное и не оформившееся, неуверенность, скорее, чем догмы и вызывает страсть к познанию, всегда задавать себе вопросы, противопоставлять их вопросам других, сопротивляться любому сковывающему влиянию.

Школа, которая предлагает вызов, проблемы для решения, трудности для преодоления, что заслуживает мобилизации своей энергии, своего разума, своей человечности, поскольку усилие является в этом случае обещанием, что двери откроются, обещанием неожиданных преодолений, обновленных знаний, неизвестных умений, невообразимых приключений, предвосхищенной эмансипации.

Школа, которая не создает иерархии предметов, которые она преподает,  отказывается признавать разрыв между ручным и умственным трудом, а, напротив, умеет ценить в каждой практической деятельности человеческую мысль в действии. Школа, которая не делает знания «асептичными» во имя предполагаемой нейтральности, но которая просвещает учащихся относительно полемической природы любого расхождения во взглядах в сфере мысли и знания.

Школа, где делятся знаниями, школа радости совместного обучения и созидания, школа следования по стопам приключений тех, кто нам предшествовал и где можно занять место в грядущем мире, который мы вместе изменяем и создаем.

Школа принципа Все способные, которая постулирует и утверждает совершенство каждого путем сотрудничества, взаимопомощи и взыскательности. Школа равенства не на словах, а фактически.

Эта Школа высоких устремлений разума и равенства, это наша ответственность ее создать.

Перевод Олега Де-Роберти

Manifeste en russe

Манифест «Наши утопии для сегодняшнего дня»

Идти в направлении создания школы, которая больше не навешивает ярлыки, не отсеивает, не отбирает молодежь, но воспитывает и обучает, серьезно и в атмосфере радости. Это тоже Ваш проект?                                                                                      Вы среди тех, кто борется за достоинство и за воплощение в жизнь принципа «Все способные»? Тогда читайте, подписывайте и приглашайте других подписать этот Манифест! Он был написан по следам  Коллоквиума: «Какие утопии для сегодняшнего дня?» который проходил в Виллербанн (Villeurbanne) во Франции.

Манифест

                Образование-Равенство-Эмансипация
                  Наши утопии для сегодняшнего дня

Текст Коллоквиума Французской группы Нового Образования  (GFEN) –  Группы Нового Образования франкоязычной Швейцарии  (GREN)

Сейчас время выбора

Мы, работники социальной сферы, образования, творцы, хотим ли мы увековечить школьную систему,
так часто разрушительную для разума, равно как и для личности, как взрослых, так и детей. Хотим ли мы оставить в прежнем состоянии неизменные педагогические практики, содержание преподавания незыблемым, оценку-отбор, унаследованную от других времен? Нет. Измерение утопии  является краеугольным камнем предложений для Школы и воспитания, которые мы делаем в 2017 году.

Педагог обречен на утопию

Лелеять надежду, верить в будущее не является делом добродетели, но делом социального видения и смелости. Сместить центр нашего внимания, остановить насилие, развивать эмпатию, создавать пространство для мысли и совместного действия, быть предельно внимательным к словам и их применению, конструировать индивидуальное в лоне коллективного, спорить – все это является причиной нашего действия.

Без школы, которая позволяет и дает возможность всем детям и взрослым наших стран конструировать общее и достойное будущее – без школы, которая действительно ищет способы себя трансформировать – никакой надежный выход из сложившегося положения ни политически, ни человечески не возможен. Это не легкое дело, но оно уже во многом начато. Об этом свидетельствуют многочисленные практики  во Франции и в других странах мира.

Человечество едино. Его разнообразие – это его богатство. Девиз Все способные должен указывать путь нашему образовательному и гражданскому действию.                                     

                                               Констатируем
                                                                     Все сказано, но ничего не сделано

Парадоксальные предписания
Мы являемся наследниками подразумеваемого социального контракта. Он сообщает Школе двойную миссию:
– обучать и просвещать всех детей.
– организовывать в то же самое время общество, сортируя этих же детей.

Мы, работники школы, страдаем от этой шизофрении. Она мешает нам осуществлять нашу образовательную миссию. Подтверждаемая исследованиями в сфере образования эта ситуация продолжает сохраняться в силу школьных обычаев.

Школа превратилась в институцию, которая для своего функционирования парадоксальным образом нуждается в неудаче. Квалификация и дисквалификация  связаны между собой как две стороны  одной монеты. Без дисквалификации одних нет квалификации других.

Школа изобрела  и все больше и больше  развивает многочисленные методы и средства лечения тех недугов, которые сама же и порождает, но они остаются не эффективными, и болезненное состояние, которое она, как предполагается, должна устранять, ухудшается. Поскольку те новые профессии, которые живут благодаря этим методам лечения недугов, в свою очередь также нуждаются в неудаче для того, чтобы продолжать свое существование. Налицо порочный круг.

Главная цель игры скрыта

Таким образом, в школьных стенах разыгрывается эта социальная «игра» столь же основная сколь и неприглядная: ранний отбор тех, кто впоследствии будут отстранены от «хороших социальных позиций». Этот отбор допускается, поскольку он кажется легитимным.

Легитимность под вопросом

Эта легитимность конструируется социально и педагогически самим процессом школьных неудач детей, которые очень рано проникаются субъективным убеждением, что они сами ответственны за свое исключение из определенных классов, престижных слоев или школ. Этот перенос ответственности отныне завоевал на свою сторону многих родителей учеников. Таким образом, школа преуспевает в этом сложном  деле: сделать так, чтобы школьная неудача, которую она производит, была бы in fine  принята на себя самими учениками и их родителями. Но никто из действующих лиц не осознает этого. Родители учеников выражают полное доверие к обещаниям, которые дает Школа.

Свобода, равенство, братство 

Эти ценности, провозглашаемые Школой, поруганы отбором, маскирующем себя с помощью якобы воспитательных аргументов: «необходимость отметок», «обоснованность конкуренции», необходимость наказания. Эти аргументы в реальности усиливают социальную сегрегацию иерархизируя  знания, культуры и человеческие существа.

Бороться

Нельзя бороться против запрограммированной школьной неудачи, внутренне присущей Школе. Многочисленные школьные практики, поскольку они соответствуют тому, за что ратует институция, служат этим девиациям. Лишь очень редким борцам удается противостоять этому сегрегационному водовороту. Таким образом, неповиновение неизбежно. Тем не менее, существуют неселективные практики и классы, где не скучают! Где нет «школьной тошноты»! Где налицо удовольствие учить и учиться. Но их успех способен лишь обрушить систему, поэтому она не может их оценить  и тем более интегрировать. Этот отрадный опыт остается, таким образом, слишком маргинальным и не может быть широко распространен.                   По тем же самым причинам исследования, проводимые педагогическими движениями, пробующими на практике школу без исключений и теоретически осмысляющими свой опыт, их успехи систематически обесцениваются, их слова перенимаются, искажаются и извращаются. Как и любой опыт, который слишком потрясает систему. Не существует также и подготовки учителей, которая была бы подготовкой педагогов, этих социально обеспокоенных практикующих исследователей, предлагающих «практические теории» образования», которые соответствовали бы потребностям их места работы. И это лишает школу ценных моделей осмысленного образовательного действия.

Настоятельно необходимо с точки зрения демократии переосмыслить существующий социальный контракт, если мы не хотим позволить исчезнуть самой общеобразовательной Школе.

Деконструировать настоящее, изобрести будущее

Понять и расшифровать, чтобы быть способными предлагать

Школа с трудом освобождается от концепций, которые превалировали и еще превалируют в наших современных обществах неравенства: таких как эксплуатация человека человеком, рабство, вынужденные миграции, авторитаризмы всех мастей, конфликты, войны и колонизации, сексизм, расизм, этнические проблемы, отказ от множественности Историй, страх «другого».

Отважиться на утопию  –  есть необходимое условие  конструкции и реконструкции планетарного общества, свободного и эмансипированного от заблуждений прошлого. И, прежде всего, в Школе, где речь идет о том, чтобы порвать с уверенностью в правильности привычных практик, с мнениями и верованиями, которые тяжело давят на будущее молодых людей, и заменить их более эмансипирующими предложениями.

Наши утопии перед лицом суровых концепций и аргументов жизни:

Вера в то, что невозможно избежать исключения, дискриминации и насилия, царящих внутри самой системы институтов Республики.                   Мы делаем ставку на то, чтобы создать условия для смешения  культур, для «креолизации», с тем, чтобы способствовать появлению, посредством рассказов о жизни и истории человеческих перемещений, новых форм производства (произведений искусства, повествований и отношений). Связать, таким образом, нити истории и совместно сконструировать общее будущее.                                                                                                                                 – Ребенок, понимаемый как существо слабое, плохое и нуждающееся в избавлении от недостатков и исправлении, склонное к лени, неспособное к суждениям и которое лишь строгая власть, наказания и «нулевая толерантность» способны образумить.                                                     Необходимо изменить эту концепцию ребенка, наше отношение к школе, к обучению, к культуре; позволить, чтобы гуманистические ценности передавались одновременно с самим знанием; демократически работать с гражданами всех культур без оглядки на их идентификацию, территориальное происхождение, без иерархизации.                                       

Братство, которое путают с состраданием, высоко ценящим помощь и поддержку «менее удачливым», что, таким образом, лишь усиливает и легитимирует различные виды неравенства.                                           Напротив, лишь в солидарности между всеми действующими лицами, занятыми, в процессе обучения, может возникнуть братство, рождению которого мешают беспрерывные уроки формальной или неформальной морали.                                                                                                                    «Равенство возможностей» якобы гарантированное Школой, является социальной ложью. Это заблуждение усиливает несправедливую систему, поддерживая в каждом чувство, что он заслуживает свою участь. Оно препятствует тому, чтобы жаловались или чтобы требовали, поскольку «все было сделано» чтобы дать всем шанс на успех! Эта мистификация базируется на постулате, что успех одних и неуспех других объясняются «дарованием», полученным  или нет при рождении, или личными заслугами.                         Мы утверждаем, что эти представления проистекают из ошибочной концепции развития и обучения. И из трудности признать, что успех и неуспех являются социальными конструктами. 

Отсюда неотложность задачи совместного критического анализа  механизмов дифференциации и социальной иерархизации; (заставить) понять, что в школе работает классовое насилие, также как и во всех институтах, которые способствуют воспроизведению неравенства.                       – Объяснительная концепция передачи знаний, которая вверяет разуму учителя заботу о том, чтобы заполнить пространство, отделяющее невежественного от знания;  она узаконивает и усиливает неравенство, воспринимаемое как очевидность; она приводит к тому, что  ученики, находящиеся в подчиненном положении, пасуют перед лицом знаний, которые они, таким образом, считают для себя недостижимыми.             Напротив, нам надо делать ставку на исследование и педагогическую изобретательность с тем, чтобы создать производящее эмансипацию братство; ставку на коллективный разум и взаимопонимание между учащимися и всеми действующими лицами Школы; на солидарность в самом сердце образовательного действия; на способность преподавателей  создать условия, позволяющие каждому достичь успеха совместно с другими.               – Концепция  «savoirtre » (знание того каким правильно быть), новая «одежка» нормализации. Она уподобляет учащегося идеализированному ученику, «прирожденно» пунктуальному, прилежному, вовлеченному, спонтанно участвующему в жизни учреждения и «случайно» лишенного всякого духа критики!                                                                                            Напротив, мы хотим создать пространство мысли и действия, где постановка вопросов вызывает появление удивления, любопытства, удовольствия от совместного познания. Конструкция смысла является мотором любого обучения и вектором индивидуальной и коллективной эмансипации.                – Убеждение в том, что соперничество является источником мотивации, что оно побуждает к обучению, что оно оправдывает усилия и жертвы, разделяя удовольствие и работу. Далекие от любого «форматирования»  мы хотим  посредством сотрудничества объединить удовольствие и работу, способствовать открытиям, принимать во внимание опыт каждого, культивировать эмпатию.                                                                                                   – Система отбора, которая ориентируя действия учащихся в направлении получения хороших отметок, а не в направлении  приобретения и упрочения знаний, помещает их в состояние конкуренции и заводит в тупик как учеников, выходцев из наиболее простых слоев общества, так и саму демократию.                                                                                                            Настоятельно необходимо наконец-то начать различать контроль и оценку. Переосмыслить оценку, как конструкцию смысла, отталкиваясь от анализа уже пройденных путей и тех, что еще предстоит пройти; пробуждать дух критики; создавать образовательные ситуации, которые позволяли бы преподавателям, родителям и ученикам чувствовать власть над образовательным процессом, осуществляемым в обстановке доверия и без страха высказать суждение; признавать и ценить усилия учащихся.

Ныне срочно необходимо, в силу осознания всего этого и этих убеждений, преобразовать в действия то, что мы констатируем и предлагаем.

                      О том, какой мы хотим  видеть Школу   

                                                                Об утопии, воплощенной в действиях

Всем нам нужна Школа, школа высоких устремлений, школа разума и равенства.

Школа разумного и школа реализма, призыв к разуму перед лицом современного человеческого беспорядка, призыв к реализму перед лицом знаний и практик, на которые следует опираться, чтобы достичь этого. Благодаря силам, которые уже себя проявляют и не требуют ничего, кроме того, чтобы еще больше включиться в воплощение этой общей утопии, как в плане образовательном, так и в плане производства гражданственности.

Школа,  которая поощряет и воплощает любопытство, удивление, юмор, необычное, непредусмотренные встречи, созидание, интеллектуальные столкновения, потрясения производящие новые открытия, обеспечивает защищенность и преодоление страха, принимает еще не ясное и не оформившееся, неуверенность, скорее, чем догмы и вызывает страсть к познанию, всегда задавать себе вопросы, противопоставлять их вопросам других, сопротивляться любому сковывающему влиянию.

Школа, которая предлагает вызов, проблемы для решения, трудности для преодоления, что заслуживает мобилизации своей энергии, своего разума, своей человечности, поскольку усилие является в этом случае обещанием, что двери откроются, обещанием неожиданных преодолений, обновленных знаний, неизвестных умений, невообразимых приключений, предвосхищенной эмансипации.

Школа, которая не создает иерархии предметов, которые она преподает,  отказывается признавать разрыв между ручным и умственным трудом, а, напротив, умеет ценить в каждой практической деятельности человеческую мысль в действии. Школа, которая не делает знания «асептичными» во имя предполагаемой нейтральности, но которая просвещает учащихся относительно полемической природы любого расхождения во взглядах в сфере мысли и знания.

Школа, где делятся знаниями, школа радости совместного обучения и созидания, школа следования по стопам приключений тех, кто нам предшествовал и где можно занять место в грядущем мире, который мы вместе изменяем и создаем.

Школа принципа Все способные, которая постулирует и утверждает совершенство каждого путем сотрудничества, взаимопомощи и взыскательности. Школа равенства не на словах, а фактически.

Эта Школа высоких устремлений разума и равенства, это наша ответственность ее создать.

Перевод Олега Де-Роберти

Подписывайте этот манифест                                                

Подписывайте от имени коллектива, ассоциации                                                                                              

Список имен подписавших