Tous les articles par GFEN Lyonnais

Manifeste en polonais

Entête polonais

Pred nama je izbor

Da li mi, društveni akteri, prosvetni radnici i stvaraoci želimo da i dalje postoji školski sistem koji tako često, i kod dece i kod odraslih, uništava ličnost i inteligenciju? Da li želimo da održavamo nepromenjenu pedagošku praksu, istovetne nastavne sadržaje, evaluaciju-selekciju nasleđenu iz ranijih vremena? Ne. Utopijsko stanovište je kamen temeljac našeg prodloga za školu i obrazovanje 2017. godine.

Pedagogija je osuđena na utopiju

Polaganje nade i verovanje u budućnost nisu vrlina, već izraz društvene inteligencije i hrabrosti. Prihvatati tuđe mišljenje, obuzdavati nasilje, negovati empatiju, stvarati prostor za zajedničko razmišljanje i delovanje, biti oprezan sa rečima i njihovom upotrebom, stvarati individualnost u kolektivu, raspravljati – to su ideje vodilje našeg angažovanja.

Bez škole koja svakom detetu i odraslom u našim zemljama daje mogućnost i slobodu da izgrade zajedničku i dostojanstvenu budućnosti – bez škole koja pokušava da se istinski transformiše – nikakav trajni izlaz nije moguć u političkom i humanom smislu. Borba nije laka, ali je uveliko započeta. Mnoge aktivnosti u Francuskoj i u svetu to potvrđuju.

Čovečanstvo je JEDNO. Njegova različitost je njegovo bogatstvo. Naša obrazovna i građanska aktivnost mora se rukovoditi sloganom Svi su sposobni.

Činjenično stanje

Sve je rečeno, ali ništa nije učinjeno

Protivrečni zadaci

Mi smo nasledili jedan prećutni društveni sporazum, koji školi dodeljuje dvostruku ulogu:

– da vaspitava i obrazuje svu decu;

– da istovremeno organizuje društvo tako što vrši selekciju iste te dece.

Mi, prosvetni radnici, dovedeni smo u šizofreno stanje. Ono nas sprečava da obavljamo svoju vaspitnu misiju. To stanje, koje potvrđuju istraživanja u obrazovanju, istrajava zahvaljujući načinu rada koji se ustalio u školi.

Škola je postala institucija kojoj je, paradoksalno, potreban neuspeh da bi funkcionisala. Kvalifikacija i diskvalifikacija su spojene kao dve strane medalje. Bez diskvalifikacije jednih nema kvalifikacije drugih.

Škola stvara probleme, a onda osmišljava i razvija razne mehanizme kojima se bori protiv njih; ali ti mehanizmi su neefikasni, a problemi koje škola treba da otkolini i dalje postoje. Jer je novim zanimanjima koja žive od otklanjanja problema potreban neuspeh da bi opstajala. Tako se stvara začarani krug.

Prikrivena suština

Tako se unutar školskih zidova “tajno odigrava” jedan društveni proces, istovremeno suštinski važan i sramotan: rana selekcija onih kojima će biti uskraćeni “visoki položaji u društvu”. To razvrstavanje se prihvata jer izgleda legitimno.

Legitimnost pod znakom pitanja

Tu legitimnost, u društvenom i pedagoškom smislu, stvara sâmo ponašanje neuspešne dece: ona vrlo rano usvajaju subjektivno uverenje da su odgovorna za to što su im uskraćene neke ugledne škole, smerovi ili odeljenja. Tom prebacivanju odgovornosti sve više su skloni i roditelji.

Škola uspešno obavlja svoj zadatak: ona tera učenike i njihove roditelje da u krajnjoj liniji prihvate na sebe neuspeh koji proizvodi škola. Ali niko od aktera nije svestan te pojave. Učenički roditelji imaju puno poverenje u obećanja koja im daje škola.

Sloboda, bratstvo, jednakost, vrednosti koje ističe škola, okrenute su naopačke selekcijom koja se opravdava tobožnjim obrazovnim značajem: “potreba za ocenjivanjem”, “opravdanost takmičenja”, kažnjavanje. Ovi argumenti, u stvari, pojačavaju društvenu segregaciju tako što uspustavljaju hijerarhiju među znanjima, kulturama i osobama.

Boriti se

Nemoguće je boriti se protiv programiranog neuspeha ugrađenog u školski sistem. Razni vidovi školske prakse služe tom zastranjivanju zato što su u skladu sa onim što nalaže institucija. Tom vrtlogu segregacije uspešno se odupiru same retki aktivisti. Neposlušnost je stoga neizbežna.

Ipak postoje pedagoški postupci koji se ne zasnivaju na selekciji i odeljenja u kojima se ne dosađuje! Gde škola nije “mučenje”! Gde se uči i podučava sa zadovoljstvom. Ali pošto uspeh takvih postupaka može da ugrozi sistem, on sam ne može da ih vrednuje i još manje da ih uključi u sebe. Takva dragocena iskustva ostaju isuviše marginalizovana da bi se šire rasprostranila.

Postoje i pedagoški pokreti koji pokazuju kako bi izgledala škola bez isključivanja i čak teorijski zasnivajuju svoje iskustvo, ali se iz istih razloga njihov uspeh sistematski obezvređuje, a njihovi stavovi se pobijaju, opovrgavaju i iskrivljuju. Kao i svako iskustvo koje može da ugrozi sistem. Osim toga, obrazovanje nastavnika ne organizuje se tako da oni postanu pedagozi, prakričari-istraživači čije se društveno angažovanje sastoji u tome što predlažu “praktične teorije” za obrazovanje u skladu sa potrebama svog radnog mesta. To školu lišava dragocenih modela dobro osmišljene vaspitne delatnosti.

Sa stanovišta demokratije, hitno je potrebno preispitati dosadašnu školsku praksu, inače će javna škola kao takva nestati.

Razgraditi sadašnjost, osmisliti budućnost

Razumeti i protumačiti

da bi se moglo predložiti

Škola se teško oslobađa shvatanja koja su preovladavala ranije, a preovladavaju i danas u našem društvu nejednakosti: eksploatacija čoveka od strane čoveka, porobljavanje, prinudne migracije, razni oblici autoritarnosti, sukobi, ratovi i kolonijalizacija, seksizam, rasizam, etničko razdvajanje, odbijanje istorijskog pluralizma, strah od “drugog”.

Odvažiti se na utopiju predstavlja neophodan uslov za konstrukciju i rekonstrukciju planetarnog društva oslobođenog zabluda iz prošlosti. I to najpre u školi, gde upravo treba preispitivati ona uverenja, stavove i verovanja koji opterećuju budućnost mladih, i zameniti ih predlozima koji imaju veću emancipatorsku vrednost.

Naše utopije u vezi sa uvreženim shvatanjima i stavovima:

Uverenje da je nemoguće izbeći isključivanje, diskriminaciju i nasilje koji vladaju u institucijama Republike. Mi se, naprotiv, zalažemo za to da se stvore uslovi za mešanje kultura, za “kreolizaciju”, kako bi se kroz ljudske priče i pokretljivost pojavila nova dela, novi ideali i novi odnosi. Ponovo povezati istorijske niti i zajednički stvarati budućnost koju ćemo deliti.

Dete koje se smatra slabim, lošim, koje treba korigovati i uspraviti, koje je nerazborito i sklono lenjosti, a koje mogu da usprave jedino autoritet, kažnjavanje i “nulta tolerancija”. Neophodno je promeniti takvo shvatanje deteta, kao i odnos prema školi, učenju i kulturi; omogućiti da se humanističke vrednosti prenose istovremeno sa znanjem; demokratski raditi sa građanima bilo koje kulture bez obzira na njihov identitet, bez izopštavanja, bez uspostavljanja hijerarhije.

Bratstvo se meša sa sažaljenjem, što podstiče i održava pomoć “defavorizovanima” i na taj način pojačava nejednakost i čini je legitimnom. Naprotiv, solidarnošću svih aktera angažovanih u učenju može se izgraditi bratstvo, čije stvaranje sprečavaju formalne i neformalne lekcije koje se neprestano dele.

“Jednake šanse” koje navodno garantuje škola jesu društvena laž. One učvršćuju nepravedni sistem razvijajući osečanje da svako “zaslužuje” svoju sudbinu. One sprečavaju da se neko žali ili da nešto zahteva, pošto je već “učinjeno sve” da bi se svima dala šansa da uspeju! Ta obmana zasniva se na postavci da se uspeh jednih i neuspeh drugih objašnjava urođenim “darom” ili pak ličnom zaslugom.

Mi tvrdimo da takve predstave proističu iz pogrešnog shvatanja razvoja i učenja. I iz činjenice da je teško priznati da se uspeh i neuspeh izgrađuju u društvu. Zbog toga je hitno potrebno da zajedno kritički analiziramo mehanizme društvene diferencijacije i hijerarhizacije; da razumemo i objasnimo nasilje rasprostranjeno u školi i u svim drugim institucijama, a koje pogoduje održavanju nejednakosti.

– Prenošenja znanja sa razumevanjem: to shvatanje primorava učitelje da budu dovoljno umešni da popune prostor koji deli onoga ko ne zna od znanja koja treba da dostigne; to shvatanje opravdava i pojačava nejednakost shvaćenu kao nešto što je dato samo po sebi; posledica je to što potčinjeni odustaju od znanja za koja misle da su im nedostupna.

Naprotiv, treba se uzdati u istraživanje i pedagošku inventivnost da bi se izgradilo bratstvo iz koga će se roditi emancipacija; u uzajamno razumevanje između učenika i ostalih aktera u školi; u solidarnost u učenju; u sposobnosti nastavnika da sprovedu planove koji omogućuju svima da uspeju zajedno.

– “Lepo ponašanje” kao novi vid normiranja. Ono ima za cilj da svakoga usaglasi sa slikom idealizovanog učenika, koji je “po prirodi” tačan, revnostan i vredan, koji svojevoljno učestvuje u životu škole i koji je “srećom” potpuno lišen kritičkog duha!

Nasuprot tome, mi želimo da stvorimo prostor za mišljenje i delatnost gde upitanost izaziva čuđenje, znatiželju i zadovoljstvo u zajedničkom učenju. Potraga za smislom je pokretač svakog vida učenja i put ka sticanju individualne i kolektivne emancipacije.

Uverenje da je takmičenje izvor motivacije, da podstiče učenje, da opravdava napore i žrtve, tako što razdvajaja zadovoljstvo i rad.

Izbegavajući bilo kakvo ukalupljivanje, mi želimo da kroz saradnju ujedinimo zadovoljstvo i rad, da podstičemo otkrivanje, da uvažavamo svačije iskustvo, da negujemo empatiju.

Sistem selekcije koji aktivnost učenika usmerava ka dobijanju dobrih ocena, a ne ka sticanju i utvrđivanju znanja; on tako stvara konkurenciju među učenicima i dovodi u ćorsokak kako učenike iz najširih narodnih slojeva, tako i samu demokratiju.

Preko je potrebno da najzad razdvojimo kontrolu i evaluaciju. Da evaluaciju počnemo da shvatamo kao nešto čime se osmišljava delatnost, i to na osnovu analize pređenog puta i puta koji tek treba preći; da probudimo kritički duh; da osmislimo nastavne situacije koje nastavnicima i učenicima omogućuju da osete koliko je rad važan za učenje, i to rad koji se obavlja u klimi poverenja i bez straha od osude; da cenimo i vrednujemo napor učenika.

Sada kada smo stekli svest i uverenja, potrebno je da činjenično stanje i svoje predloge pretvorimo u dela.

Težnje škole

S utopije na delo

Potrebna nam je ambiciozna škola, koja sve učenika smatra inteligentnim i jednakim.

Škola koja se zasniva na razboritosti i realističnosti: koja se poziva na razboritost nasuprot trenutnoj ljudskoj zbrci i na realističan odnos prema stečenim znanjima i iskustvima. Da bi se postigao uspeh, treba se osloniti na to što je postignuto, kao i na energiju koje se već ispoljava i samo želi da bude dodatno upotrebljena u toj zajedničkoj utopiji, i u oblasti učenja i u oblasti obrazovanja građana.

Škola koja ohrabruje i podstiče znatiželju, čuđenje, duhovitost, neobične događaje, nepredvidljive susrete, stvaranje, intelektualno previranje, nered koji dovodi do novih otkrića, koji daje sigurnost da se prevaziđe strah, da se prihvate nejasnoće i neizvesnost pre nego dogme; da se neprestano podstiče želja za učenjem, da se postavljaju vlastita pitanja i da se ona suočavaju sa tuđim pitanjima, da se odoli svakoj vrsti uticaja.

Škola koja postavlja izazove, probleme koje treba rešiti, teškoće koje treba prevazići: to zahteva da osoba pokrene svoju energiju, inteligenciju i ljudskost, jer tada napor obećava da će se vrata otvoriti, da će se postići nenadani uspeh, da će se znanje unaprediti, da će se steći nove veštine, da će se doživeti neočekivane pustolovine, da će se dostići emancipacija.

Škola koja ne uspostavlja hijerarhiju između nastavnih predmeta, koja odbija podelu na manuelno i intelektualno i koja, naprotiv, u svakoj nastavnoj situaciji ume da iskoristi delovanje ljudskog mišljenja. Škola koja ne nudi sterilna znanja u ime navodne nepristrasnosti, već učenicima osvetljava polemičnu prirodu svakog raskoraka u znanju i mišljenju.

Škola u kojoj se znanje deli sa drugima, u kojoj se sa radošću uči i stvara zajedno, u kojoj se hrabro kroči putevima kojima su išli naši prethodnici i učestvuje u onome što predstoji, a to je zajednička izgradnja i oblikovanje sveta.

Škola u kojoj su svi sposobni, škola koja teži tome da svako postigne najviše što može zahvaljujući saradnji, uzajamnom pomaganju i visokim ciljevima. Škola jednakosti na delu, a ne na rečima.

Naša je odgovornost da izgradimo takvu ambicioznu školu koja sve učenike smatra inteligentnim i jednakim.

Logo 4 Manifeste

Pour signer

Pour signer au nom d’un collectif, d’une association…

Consulter la liste des autres signataires

Le texte en pdf

 

 

Manifeste en tunisien

التربية الجديدةالالبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
كلش يءقيللكن ش يءتحقق
البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
الـمنبثق عن ملتقى التربية الجديدة
تربية – مساواة – ّرر طوبياتنا اليوم
نحن فاعلون اجتماعيون، مربون، مبدعون، هل نريد ا بقاء على نظام تربوي أظهر في جل ا وقات انه مدمر للذكاء كما ل شخاص كبارا و صغارا ؟ هل نريد التمسك بممارسات بيداغوجية لم تتغير ومحتويات تعليمية ثابتة قديمة و تقييم انتقائي متوارث من زمن مض ى؟ . إنالبعدالطوباويا ثاليهوحجرزاوية مقترحاتالتربيةوالتكوينالذينتقدمبهسنة 2017.
البيداغوجي مجبور أن يكون طوبويّا
التحلي با مل، ا يمان با ستقبل ليست قضية فضيلة بل ذكاء اجتماعي و شجاعة. ا بتعاد عن التركيز على الذات، نبذ العنف، زرع التعاطف ، بناء فضاءات للتفكير والعمل معا، اليقظة تجاه الكلمات و أبعادها، بناء الفرد وسط الجماعات، النقاش، هاته هي ا سس التي تنمي التزامنا. بدون مدرسة تتيح و تعطي فرصة لكل الصغار و الكبار في بلداننا لبناء مستقبل مشترك يحفظ الكرامة – أي بدون مدرسة تعمل فع على ان تتغير – يوجد اي مخرج طويل ا دى سياسيا و إنسانيا. ا مر ليس سه لكن تنفيذه انطلق مند فترة . ممارسات عديدة في فرنسا و في العالم تبين ذلك.
ا نسانية واحدة ، اخت فها هو مصدر ثرائها و شعار “الكل قادرون” يجب أن يوجه ممارساتنا في التربية و المواطنة.
من باب الـمعاينات والـم حظات
لقد ورثنا عقدا اجتماعيا ضمنيا يمنح ا درسة مهمة مزدوجة ꞉ – تربية و تعليم كل ا طفال – في نفس الوقت تنظيم ا جتمع مع انتقاء هؤ ء ا طفال نحن الفاعلون التربويون نتألم من هذا ا نفصام في الشخصية الذي يحول دوننا و القيام بمهمتنا التربوية. بالرغم من أن البحوث في التربية قد شخصته فإن هذا الوضع مستمر بسبب قوة التقاليد ا درسية. و من ا فارقات أن ا درسة اصبحت بحاجة الى الفشل لكي تعمل. تأهيل أو إقصاء هما مجتمعان كوجهين لعملة واحدة. بدون إقصاء البعض يمكن تأهيل البعض ا خر. لقد اخترعت ا درسة، و زالت تطور مجموعة من التدابير و ا ليات لع ج ا م التي سببتها لكن هاته الوسائل تبقى غير مجدية بينما يتفاقم الضرر الذي من ا فروض ان تتصدى له. إن ا هن الجديدة التي ترتزق من هاته ا ص حات بحاجة الى فشل ا درسة لكي تستمر. ولقد بدأت الحلقة ا فرغة تشتغل .
رهان رئيسي مقنّع
وضع هذا الرهان ا جتمعي بين جدران ا دارس وهو اساس ي بقدر ما هو مكتوم ويتمثل في ا نتقاء ا بكر ن سيقع ابعادهم عن ا راكزا جتماعية ا ميزة. هذا ا نتقاء مقبول نه يتخذ صبغة شرعية.
1
نحن في زمن ا ختيار
أوامر متضاربة
شرعية تحت المجهر
هاته الشرعية مبنية اجتماعيا و بيداغوجيا عن طريق التمش ي نفسه الذي يضع ا طفال في حالة فشل ويجعلهم يعتقدون في داخلهم ، خطأ، أنهم مسؤولون عن ذاك الفشل وبالتالي عن اقصائهم من الفصول او الشعب او ا دارس ذات السيط الكبير. هذا التفويض للمسؤولية يمس حتى عديد من أولياء الت ميذ. وبذلك تنجح ا درسة في هذا الدور ا بهر وهو أن تجعل الفشل الذي تنتجه هي بنفسها متحم في النهاية من طرف الت ميذ أنفسهم و من طرف ابائهم. لكن احد من الفاعلين يعي هاته الظاهرة . أما
اولياء الت ميذ فلهم ثقة تامة في الوعود التي تقدمها ا درسة.
حرية، مساواة، أخوّة
هذه القيم التي تحملها ا درسة منتهكة عن طريق انتقاء مغطى بحجج تدعي ان هدفها هو التكوين اعتمادا على “وجوب إسناد أعداد “، ” منطق ايجابية ا نافسة ” و العقاب. لكن في الحقيقة هاته الحجج تنمي ا نشقاق داخل ا جتمع نها تقوم بترتيبا تفاضليا ضمن العلوم والثقافات والكائنات.
مقاومــــــــــــــــــــة
يمكن مقاومة فشل مدرس ي مبرمج و متأصل في ا درسة. عديد من ا مارسات التعليمية تخدم هاته ا نحرافات نها مت ئمة مع ما تدعو اليه ا درسة. ق ئل جدا هم ا ناضلون الذين يتمكنون من صد دوامة ا قصاء. لذا وجب العصيان. مع العلم ان هناك ممارسات مدرسية تعتمد ا نتقاء و فصول ضجر فيها و ”ملل ا درسة’‘. فصول يشعر فيها ا نسان بمتعة التدريس والتعلم. لكن نجاح مثل هاته ا دارس يسبب انهيار النظام لذا يمكن لهذا النظام ان يثمنها و حتى ان يستوعبها. و تبقى هاته التجارب ا ستحبة هامشية و تنشر على نطاق واسع. لهاته ا سباب نجد ان البحوث التي تقوم بها الحركات البيداغوجية و التي تختبر “مدرسة بدون إقصاء ”وتنضر لتجاربها و لنجاحها يحط من شانها بصفة ممنهجة كما تؤول الكلمات التي استعملتها و تشوه ككل التجارب التي تهز النظام. كما ن حظ ان وجود لتكوين مدرسين يجعل منهم مربين متكونين بيداغوجيا و باحثين ممارسين هنتهم في يقظة وحذر تجاه ا جتمع ويمكنهم من اقتراح ” نظريات عملية ” للتربية حسب ما يقتضيه مكان عملهم. هذا ما جعل ا درسة تفتقر إلى أنماط مجدية تعبر على مفهوم العملية التربوية. لذا بات من العاجل من وجهة نظر ديمقراطية أن نعيد التفكير في العقد الـمدرسـي الحالي وأن نترك ا درسة الحكومية تندثر.
تفكيك ا اضر واستشراف ا ستقبل
فهم وحل الرموز للوصول إلى ا قتراح
تجد ا درسة صعوبة في التحرر من التصورات التي كانت متداولة و تزال في مجتمعاتنا الحالية غير العادلة ومن هذه التصورات : استغ ل ا نسان ل نسان ، العبودية الهجرة غير الشرعية، السيطرة بأنواعها، الصراعات، الحروب وا ستعمار، التمييز بالجنس، العنصرية، العرقية، رفض تعدد تواريخ ا جتمعات، الخوف من “الخر”.
الجرأة على ابتداع عالم خيالي شرط أساس ي لتأسيس وإعادة تأسيس مجتمع كوكبي حر ومتحرر من انتهاجات ا اض ي. وبدءا با درسة، حيث تجب القطيعة مع ا سلمات والراء وا عتقدات التي تشكل عبئا ثقي على مستقبل الشباب وتعويضها بمقترحات أكثر تحررا.
مشاريعنا الخياليةفيّمواجهةمعتصّوراتوحجج تزال تفرضنفسها: – ا عتقاد أن تجنب ا قصاء والتمييز والعنف ا نتشرة في صلب هياكل الجمهورية مستحي . يتمثل رهاننا في خلق
الظروف ا ئمة لتمازج الثقافات حتى تبرز بواسطة قصص الواقع وروايات التنق ت ا نسانية أساليب جديدة ل نتاج (من مؤلفات وقصص ومراس ت)، وبالتالي ربط خيوط التاريخ وتأسيس مستقبل نتقاسمه معا.
2
– اعتبار الطفل مخلوقا ضعيفا سيئا، يتطلب اص حا وتسوية ، ميا الى الكسل، غير قادر على أخذ القرار ، وأن السلطة والعقوبات و”عدم التسامح ” وحدها الكفيلة بالتقويم. من الضروري تغيير هذا التصور للطفل وع قتنا با درسة وبالثقافة وطرق التعلم : السماح للقيم ا نسانية با نتقال في نفس الوقت مع ا عرفة والعمل بكل ديمقراطية مع ا واطنين من جميع ا طياف بقطع النظر عن هويتهم او موطنهم ودون أي ترتيب تفاضلي.
– الخلط بين ا خوة والشفقة من شانه أن يثمن مساعدة ” فاقد ا عتبار” ويدعمه ويعمق عدم ا ساواة ويشرعها.
في ا قابل، التضامن بين كل الفاعلين ا نخرطين في عملية التعلم كفيل بخلق ا خوة التي تعجز دروس ا خ ق الشكلية وغير الشكلية الـملقاة عن استمراربناءها.
– ” تكافؤ الفرص” ا زمع ضمانه عن طريق ا درسة :
هو مغالطة اجتماعية نه يعمق نظاما غير عادل ويدعمه وذلك بجعل كل شخص يسلم بأنه “يستحق” مصيره الـمحتوم فيمنعه من التشكي أو ا شتراط بما أن “كل ما أنجز” كان لـمنح الجميع فرصة للنجاح. يرتكز هذا التمويه على فرضية أن نجاح البعض وفشل آخرين يفسر بمواهب متوفرة أو غير متوفرة منذ الو دة أو با ستحقاق الشخص ي. نؤكد أن هذه التصورات منبثقة من مفهوم خاطئ للتطور والتعلم ومن صعوبة ا عتراف بأن النجاح أو الفشل هما نتاج الـمجتمع، مما يحتم علينا أن نحلل معا وبطريقة نقدية، آليات الفارقية وآليات التصنيفات ا جتماعية وأن نفهم (وُنفهم) ظاهرة العنف في ا قسام داخل الـمدارس وفي جميع الـمؤسسات التي تنمي إنتاج عدم الـمساواة وتغذيه.
– ال ّتص ّور ال ّتفسيري لنقل الـمعارف الذي يوكل لذكاء الـمعلم مهمة تقليص الـمسافة بين غير العارف (أو الجاهل)
والـمعرفة :
إنه يشرع لعدم الـمساواة الذي يعتبر حتمية ويدعمه ويثير اعتزال الـمسيطر عليهم أمام الـمعارف التي يعتقدون أنها صعبة الـمنال على عكس ذلك ينبغي أن نراهن على : * البحث وا بداع البيداغوجي لخلق أخوة “خصبة” منتجة للتحرر. * الذكاء الجماعي بين الـمتعلمين وكل الفاعلين في الـمؤسسة التربوية * التضامن في صلب العملية التعلمية التعليمية * قدرة الـمدرسين على وضع آليات تسمح لكل فرد أن ينجح ضمن الـمجموع.
– “آداب السلوك” هي مظهر جديد من مظاهر التطبيع نها تجعل الـمتعلم مطابقا لـمواصفات التلميذ الـمثالي الـمنضبط
“بطبعه”، الـمثابر، الـمنخرط، الـمشارك في الحياة الـمدرسية بكل تلقائية و”لحسن الحظ” خال من كل تفكير نقدي ! بينما في الـمقابل، نريد تأسيس فضاء للتفكير والعمل حيث ينبثق من ا ستفسار التعجب والفضول ومتعة التعلم معا. ويعتبر بناء الـمعنى
محركا لكل تعلم ووسيلة لتحقيق التحرر الفردي والجماعي. – القناعة بأ ّن ال ّتنافس هو مصدر تحفيز وأنه يشجع على التعلم ويبرر الـمجهودات والتضحيات بالفصل بين الـمتعة
والعمل. وبعيدا عن كل إعادة للتأهيل، نريد – في إطار التعاون – الجمع بين الـمتعة والعمل وتنمية ا بتكارات وأخذ تجربة كل فرد بعين ا عتباروزرع التقمص العاطفي.
– النظام ا نتقائي الذي يجعل أنشطة الت ميذ توجه نحو البحث عن العدد الجيد عوضا عن تملك الـمعارف ودعمها، يضع الـمتعلمين في تنافس ويقودّ الـمنتمين منهم إلى ا وساط ا كثرشعبية وحتى الديمقراطية نفسها إلى طرق مسدودة.
– أصبح إذن من الـمتأكد :
* الفصل – في نهاية الـمطاف – بين الـمراقبة والتقييم * إعادة التفكير في التقييم كبناء للمعنى انط قا من تحليل الطرق الـمنجزة والتي تزال في طور ا نجاز * إيقاظ التفكيرالنقدي
3
* خلق وضعيات تعلمية تعليمية تسمح للمدرسين وا ولياء والت ميذ باختبار القدرة على ا بداع في مناخ من الثقة دون خوف من حكمالخر. * تقديرمجهودات الـمتعلمين وتثمينها.
استناداإلىهذاالوعيوهذهالقناعات،أصبحمنالـمتأّكدا نتحويلمعاينتنا واقتراحاتنا إلى أعمال إجرائيّة.
طموحاتنـــــــــــــا للمدرســـــــــــــة
من الطوبوية إلى الـممارسة :
مدرسة طموحة، مدرسة للذكاء والـمساواة هي غاية الجميع. مدرسة الـمعقول والواقعية : اللجوء إلى العقل في مواجهة التبذير ا نساني الحالي، اللجوء للواقعية في مجابهة تجاه معارف الـممارسات التي ننطلق منها لنتوصل إليها بمعية مجموعة القوى التي بدأت بعد تعبر عن نفسها وما بقي لها إ أن تندفع أكثر في هذه الطبوية الـمشتركة على صعيد التعلمات كما على صعيد بناء الـمواطنة. مدرسة تشجع وتحث على الفضول والتعجب وحسن الدعابة ال معتاد واللقاءات الغير مبرمجة وا بتكار والـمصادمة الفكرية وا رباك الـمولد كتشافات جديدة. مدرسة تضمن الطمأنينة حتى نتجاوز الخوف ونقبل بقلة وضوح الرؤية وبالشك بدل اليقين حتى نبني الحب الدؤوب للتعلم الدؤوب وشغف إلقاء ا سئلة على أنفسنا قبل إلقاءها على الخرين ثم أن نقارع نفس هذه ا سئلة بأسئلة الغير وأن نرضخ ي ننير. مدرسة تقترح تحديات ومشاكل للحل وصعوبات للتجاوز : ما من شأنه أن نوظف طاقاتنا وذكائنا وإنسانيتنا ن الـمجهود يكون إذاك بمثابة وعود بأبواب تنفتح وتجاوزات لم تكن بالحسبان وتعلمات متجددة وقدرات مجهولة ومغامرات خيالية وانعتاقات موعودة. مدرسة ترتب مواضيعها ترتيبا تفاضليا و يتصادم فيها العمل الفكري بالعمل اليدوي بل يتساوى ويتكامل كل ما هو إنساني دون ادعاء حياد عقيم ومعقم. مدرسة تقاسم الـمعارف وفرحة التعلم والعمل الـتشاركي حيث نقتني أثار الذين سبقونا في الـمغامرة ونشترك فيما يأتي ذلك العالم الذي نبنيه ونغيره معا. مدرسة “الكل قادرون” التي تفترض وتمنهج امتياز كل واحد بالتعاضد والتعاون والحزم. مدرسة الـمساواة في القول بل في الفعل.
هذه الـمدرسة الطموحة للذكاء والـمساوات من واجبنا نحن اليوم أن نبنيها

الـمئة ا مضاء ا ولى

Logo 4 Manifeste

Pour signer

Pour signer au nom d’un collectif, d’une association…

Consulter la liste des autres signataires

Le texte en pdf

 

Manifeste en anglais

Entête anglais

 

Now is the time for choices.

Do we, teachers, creators, people involved in the social world, want to carry on with a school system that so often destroys minds as well as people, adults and children alike? Do we want to keep teaching methods and contents that never change as well as out dated selective assessments exactly as they are? NO.

Utopia is the cornerstone of the proposals we are putting forward for School and education.

Teachers should be utopians.

Sustaining hope and believing in the future is not a question of virtue but of social intelligence and courage. Keeping violence at bay, promoting empathy, creating environments where we can think and act together, being aware of the use or misuse of words, debating, are at the core of our commitment.

Without a school system that allows all the children and adults of our country to build a worthy future for everyone- without a school system that really looks for the opportunity to change- there is no sustainable way out, either on a political or human level .

It is no easy path, but we are already on the way. There are many teaching practices that show it, in France and around the world.

Mankind is One. Its diversity is its wealth. The phrase: « Everyone is capable » must guide our action, as teachers and as citizens.

FACTS

Everything is said, but nothing is done

Some double binds.

Organizing society, at the same time, by sorting these same children

We, as School stakeholders suffer from that schizophrenia. Owing to it, we can’t fulfil our educational mission. Even if the situation is clearly identified by the research in education, it still carries on and on, school traditions being so deeply entrenched.

Paradoxically School has become an institution that needs failure in order to function. Qualification and disqualification are definitely linked, like both sides of a coin. It is necessary to disqualify some students in order to deem others qualified.

The school system has invented and developed a multitude of remedies and structures to manage all the evils it has itself created, but those remain inefficient, and the evil the school is supposed to be fixing is worsening instead. Indeed, these newly-founded jobs that have come about from these remedies and structures also require failure to ensure their survival. It is a vicious circle.

A hidden crucial stake

Thus, within our school walls lies that societal issue which is just as central as shameful: early selection excludes many from a future of « highest social places ». That categorization and selection is accepted because it appears to be legitimate.

The legitimacy in question

That legitimacy is constructed socially and educationally by the very process of children who are led to fail, and who internalize at an early stage the subjective belief that they are responsible for their own exclusion from certain classes, courses or prestigious schools. That devolution of responsibility has now gained many parents.

School thus manages that tour de force: to ensure that the academic failure it produces is ultimately borne by the students themselves and their parents. But none of those actors is aware of the phenomenon. The studentsparents have total trust in what School promises.

Liberty, equality, fraternity, the values announced in the motto of French Republican School, are flouted by a selection that drapes itself with allegedly formative arguments: « the need for a rating », « the relevance of competition », punishment. Those arguments, in reality, reinforce social segregation by ranking all sorts of knowledge, cultures, and people.

Struggle

School failure, planned intrinsically to School, cannot be fought. Many school practices, because they are in accordance with the institution’s recommendations, serve those abuses. Only too few activists can resist that segregating whirlwind. Theres no other alternative than…disobedience.

However, there are non-selective practices and classes where children are not bored! Where they don’t have « school pain »! Where theres fun in teaching and in learning. But since their success can only cause the system to collapse, they cannot be valued, let alone integrated. Those jubilant experiences thus remain too marginal to be widely disseminated.

For the same reasons, the search for pedagogical movements that experience an inclusive school and theorize their experiences, their achievements are systematically devalued and their words are repeated, misused and distorted. Like all the experiences that shake the system too much. There is not, either, a teacher-training, that would be is an educating of pedagogues. Those practitioners-researchers are on alert to society and propose « practical theories » to educate children and adults in relation with the needs of their workplace. That deprives the School of valuable models of intelligibility of educational action.

There is an urgent need from the point of view of democracy to rewrite the current school contract, or Public School may well disappear.

 

Undo the present, invent the future

Understand and analyse

to be able to put forward ideas

It is difficult for the education system to break away from concepts that have dominated and still dominate in our societies: exploitation, slavery, forced migration, all kinds of authoritarianism, conflicts, wars and colonisation, sexism, racism, ethnic segregation, the refusal to examine different views of history, the fear of otherness.

Daring to imagine utopia is a necessary condition for building and rebuilding a free global society, liberated from the mistakes of the past. It is necessary above all in the education system, where we need to break away from ideas, opinions and beliefs that will negatively affect the future of young people, and replace them with more liberating ideas.

Our utopian vision, faced with long-lasting notions and arguments:

The belief that exclusion, discrimination and violence, which prevail within Republican institutions, cannot be avoided.

Instead, the bet we make consists in setting up a context which can allow for mixed cultures and « creolisation » so that new forms of production (works, stories and relationships) can emerge thereby reviving the past and building together a future to be shared.

The child seen as a weak and bad person, bent on laziness, unable to think by him/herself, and whom nothing but authoritarianism, punishments and zero tolerance can make better.

Such a way of considering children, as well as our vision of school, learning and culture, have to be changed. We have to make sure that when knowledge is transmitted, humanist values are passed on at the same time, and that all people work democratically with the citizens of all cultures, without taking their given identity or outcast territory into account, without ranking them.

Fraternity, mixed up with compassion, when helping and supporting the « deprived » is put forward, hence reinforcing and legitimating inequalities.

On the contrary, solidarity between all the actors involved in learning can alone enable the building up of fraternity, which is prevented by constant formal or informal moralizing.

« Equal opportunities », supposedly guaranteed by the School, is a social lie. It reinforces an unfair system by strengthening the idea that one’s fate is « deserved ». It bans any complaining or demanding since « all has been done » to give all a chance to succeed. This hoax relies on the assumption that the successes of some and the failures of others can be accounted for by « gifts » supposedly received by birth or by personal merit or not.

We contend that such representations come from a mistaken view of what developing and learning involve, and from the inability to admit that success and failure are socially constructed.

Hence the urgent need to analyse together, in a critical way, the way social differentiating and ranking work, to (make all) understand the class violence which pervades schools and all institutions, favouring the reproduction of inequalities.

– Cognition through explaining is a conception implying that knowledge gets transmitted through explanation. Leaving the master’s intelligence in charge of bridging the gap between knowledge and the learner’s ignorance, such a conception validates inequality as simply obvious; it reinforces it, leaving knowledge at the hands of the dominant, while the dominated doubt their capacity to reach it and thus give up.

On the contrary, we have to value research and inventiveness, to create situations where fraternity is a key to emancipation, where intelligence is collective, where between learners and all the actors at school solidarity works within learning itself, where teachers are trusted to devise ways for everyone to learn together.

– “Social skills” is a new word for behavioural normalisation. Conforming learners into ideal beings: « naturally » punctual, regular, interested, « spontaneously » involved in school life, and luckily devoid of any critical sense.

On the contrary, we want to create spaces for thinking and acting where questions emerge from curiosity, making questioning a shared pleasure and learning something we do together.

– Competition is said to be a source of motivation. It encourages learning, makes efforts and sacrifices worthwhile, separating work from pleasure.

On the contrary, far from all forming and norming, we want work and pleasure to unite, through cooperation; we want discoveries to prevail, everyone’s experience to matter, and empathy to develop.

– Selection is a system that encourages students to work for marks, rather than to acquire and develop skills and knowledge. It sets learners into competition and leads to dead-ends, for students, particularly those from working classes, and for democracy itself.

– Distinguishing control and evaluation is an emergency, too. We must conceive evaluation as a way to help build meaning, as we analyse what has already been done and what remains to be done. We must stimulate critical minds; create learning

situations that allow teachers, parents and students to test the learning power of work done in an atmosphere of trust, without any fear of judgment; we must appreciate and value learners’ efforts.

It is urgent, now, as we are aware and know all these things, to transform what we know, and what we believe in, into ACTION.

 

Ambition for School

Utopia in action

We are longing for an ambitious school of intelligence and equality for everyone.

A School of Reason and Realism: a plea to reason vis-a-vis the current loss of human potential, a plea to realism vis-a-vis the knowledge and practices which are needed to remedy it, and acknowledging and working with those who are already expressing these ideals, and who are quite willing to invest even more in this shared utopia, both in terms of learning and the development of citizenship.

A school that encourages and promotes curiosity, amazement, humour, original encounters, creativity, intellectual jostling, disruptive new discoveries, a school that develops courage to overcome fear, accepts imprecision and uncertainty rather than dogmas. A school that builds the motivation to learn, to question oneself, to debate doubts with others, to challenge the conventional.

A school that offers challenges, problems to be solved, difficulties to be overcome. A school that causes one’s energy, one’s intelligence and humanity to be mobilized, because that effort will cause doors-to-open, expectations to be surpassed, knowledge to be renewed, new skills noticed, unimaginable adventures discovered and ultimate emancipation.

A school that does not rank the objects it teaches, that refuses the cleaving between manual and intellectual, but, on the contrary, knows how to highlight, in every practice, human thought at work. A school that does not make knowledge dull, in the name of alleged neutrality, but that enlightens learners on the polemical nature of any break- through in the field of thought and knowledge.

A school where knowledge is shared, where there is joy in learning and constructing together. A school where one would walk in the adventurous steps of those who have paved the way, where one may embark on what is coming: the world that is to be transformed and built together.

A School that postulates educability for all, that supports and encourages excellence in everyone through cooperation, mutual aid and rigorousness. A School of equal instruction, not in words, but in facts!

That ambitious school of intelligence and equality, it is everyone’s responsibility to build it.

Logo 4 Manifeste

Pour signer

Pour signer au nom d’un collectif, d’une association…

Consulter la liste des autres signataires

Le texte en pdf